Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PW Karolus Travel Krzysztof
Przybylak z siedzibą w Kowarach, ul. Witosa 10, (dodatkowe miejsce wykonywania działalności
Kowary, ul.Bielarska 21B).

2) Inspektor Ochrony Danych osobowych nie został powołany.

3) Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu organizacji i wykonania usługi
transportowej na podstawie art.6 ust 1 pkt a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., i nie będą przekazywane innym odbiorom niż wymaga tego
realizacja usługi.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolny, lecz niezbędne do realizacji powierzonej
usługi. Odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy i wykonania usługi.

5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia realizacji usługi, lub w
oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.

7) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych celem realizacji powierzonej usługi.

9) Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych.